I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: Colombiana, s.r.o., Bartoškova 7, 831 04, Bratislava, IČO: 46 333 258, uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.colombiana.sk.
2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.colombiana.sk.
3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, systémom obchodu.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.

 

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.
3. Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru na adresu dodania kupujúcemu.
4. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 3 hodín od jej odoslania. (Predávajúci začne objednávku vybavovať najskôr po 3 hodinách od prijatia objednávky).
5. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do troch pracovných dni od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad, nepoškodený a v pôvodnom balení.
6. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo inou formou po dohode obidvoch strán.

 

III. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formolári obchodu, alebo vo formolári objednávky. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta).
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu prostredníctvom pošty.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky (spravidla do 5 pracovných dní). Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, maximálne však o 10 kalendárnych dni. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

 

IV. Kúpna cena a platby

1. Všetky ceny uvedené na www.colombiana.sk sú vrátane DPH.
2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku).

 

V. Záruka, reklamácie, doklady

1. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú spolu s tovarom.
2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku 2 roky odo dňa predaja.
3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zaobchádzaním. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.
6. V prípade zistenia vady u zakúpeného tovaru je potrebné tento tovar bezodkladne reklamovať v zmysle zákona § 599OZ. Reklamovať možno len vady, ktoré spôsobil výrobca a ktoré neboli zjavné pri nákupe. Chybný výrobok nepoužívajte aby bolo možné správne určiť príčinu vady. Ak by sa vada v dôsledku ďalšieho používania zväčšila, reklamáciu nebude možné uznať. Reklamáciu nemožno uznať v prípade zjavných vád, ktoré boli zistené pri nákupe, prirodzeného opotrebenia výrobku, poškodenia v dôsledku nedodržiavania riadnej starostlivosti, hlavne poškodenia vodou, lakom na vlasy, parfémom a ľudským potom, mechanického poškodenia odretie, poškrabanie, odtrhnutie a pod.

 

VI. Poštovné a balné

1. Poštovné a balné je závislé od adresy dodania tovaru.

 

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v momente odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1.10.2011